اعضای گروه علوم تشریح

انتشار محتوا: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۲۲:۵۵ قبل از ظهر

ردیف

گروه آموزشی

اعضای هیأت علمی

اعضای هیأت علمی مدعو

نام مدیر گروه

۱

علوم تشریح

(آناتومی،بافت شناسی،جنین شناسی)

دکتر شادان نوید ( رزومه )

ملیحه سلطانی ( رزومه )

معصومه فانی ( رزومه )

 دکتر سمیرا ایزی ( رزومه )
 

 

دکتر جمال مجید پور

 

کارشناس سالن تشریح: عباس پورحسین

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس