اعضای گروه داخلی

انتشار محتوا: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۱۹:۰۹ بعد از ظهر

ردیف

گروه آموزشی

متخصصین هیأت علمی رسمی، پیمانی و تعهد خدمت

متخصصین قرارداد آموزشی و همکار

نام مدیر گروه

۱

داخلی

دکتر فرهنگ سلطانی(فوق تخصص روماتولوژی)

دکتر علیرضا حسینی (فوق تخصص گوارش)

دکتر مریم معاون سعیدی (طب کار) رزومه

دکتر اکرم بختیاری شهری (داخلی) رزومه

دکتر عالمه دوستدار (داخلی) 

 

دکتر رضا احمدی (عفونی) رزومه

 

دکتر یگانه احراری رودی (عفونی) رزومه

 

دکتر فرنوش شریفی مود (عفونی) 

دکتر بابک محمودی (داخلی) رزومه

دکتر حوریه کوهکن (داخلی)

دکتر حامد تقی پور (داخلی)

دکتر سید بهزاد رضوی (داخلی)

دکتر ابراهیم صلواتی (قلب) رزومه

 

دکتر محمد حسین متقی شهری (قلب) رزومه

دکتر علیرضا حسینی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس