اعضای گروه مامایی

انتشار محتوا: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۲۷:۰۱ بعد از ظهر
خانم دکتر رقیه رحمانی بیلندی

دکتری تخصصی بهداشت باروری
مدیرگروه-استادیار وعضو هیئت علمی

تلفن: ۵۷۲۲۳۰۲۸(۰۵۱) داخلی ۳۴۰

  دانلود رزومه
خانم فریبا عسکری


دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری و عضو هیئت علمی
تلفن: ۵۷۲۲۳۰۲۸(۰۵۱) داخلی

دانلود رزومه
 
خانم دکتر نرجس بحری 

 
 دکترای تخصصی بهداشت باوری
  استادیار و عضو هیئت علمی
تلفن: ۵۷۲۲۳۰۲۸(۰۵۱) داخلی ۳۳۸
دانلود رزومه
 Capture copy

خانم دکتر فاطمه هادی زاده طلاساز

دکتری تخصصی بهداشت باروری 

استادیار و عضو هیات علمی
تلفن: ۵۷۲۲۳۰۲۸(۰۵۱) داخلی ۱۷۲

دانلود رزومه

 

خانم الهه بنفشه قوچان عتیق

دانشجوی دکتری تخصصی مامایی و عضو هیئت علمی
تلفن: ۵۷۲۲۳۰۲۸(۰۵۱) داخلی ۳۵۲

دانلود رزومه

 
خانم فاطمه یعقوبی

کارشناسی ارشد مشاوره مامایی
مربی و عضو هیات عامی بالینی
تلفن: ۵۷۲۲۳۰۲۸(۰۵۱) داخلی ۳۴۱

مشاهده رزومه

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس