رسالت

ایجاد شده در ۱۳ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۴۱:۰۱ بعد از ظهر

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دانشکده پزشکی

دفتر توسعه آموزش پزشکی  (EDO)

 

دفتر توسعه آموزش پزشکی تحت نظر رئیس دانشکده و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه در دانشکده تشکیل شده است.

 

اهداف دفتر توسعه

هدف کلی دفتر توسعه آموزش در راستای تحقق اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، بهبود، ارتقا و توسعه کیفیت آموزشی از طریق موارد زیر است:

ارزشیابی در راستای توسعه آموزش در حیطه های برنامه، اعضای هیئت علمی و دانشجویان  

برنامه ریزی و اصلاح برنامه های آموزشی

نیازسنجی وسیاستگزاری آموزش اعضای هیئت علمی  

هدایت اعضای هیات علمی بسوی انجام تحقیق در زمینه آموزش  

جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری

 

شرح وظایف و محورهای کلی

برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی(ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه ریزی آموزشی از قبیل تدوین برنامه آموزشی، طرح دوره، طرح درس)

همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیأت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

مشارکت در هدایت، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی

ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش

مشارکت در هدایت، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی

ارائه مشاوره و مشارکت در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش (انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای نوین آموزش و ارزشیابی و موضوعات کاربردی در آموزش نظیر تئوری های نوین یادگیری، مهارتهای ارتباطی، نیاز سنجی آموزشی و...)

مشارکت در انجام نیاز سنجی اعضای هیأت علمی و جذب نظرات آن ها

تقویت وتجهیز کتابخانه دانشکده و دفتر توسعه باهدف برطرف کردن نیاز اعضاء هیأت علمی علاقه مند به منابع معتبر و جدید در زمینه آموزش پزشکی

برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر کردن آن ها در فعالیت های واحد

شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده و برقراری ارتباط مداوم با مدیران گروه های آموزشی

ساختار دفتر توسعه آموزش

اعضای پیشنهادی جهت عضویت و فعالیت در دفتر توسعه آموزش دانشکده به شرح زیر می باشد:

ریاست دانشکده

معاون آموزشی دانشکده

سرپرست دفتر توسعه آموزش

کارشناس دفتر توسعه آموزش

یک نفر نماینده از هر گروه آموزشی

اعضاء هیات علمی علاقمند به همکاری در دفتر توسعه آموزش

ساختار شورایEDO  دانشکده

ریاست دانشکده

معاون آموزشی دانشکده

سرپرست دفتر توسعه آموزش

حداقل ۳ نفر عضو هیات علمی علاقه مند به امور آموزشی

کمیته های دفتر توسعه آموزش

حداقل کمیته های دفتر توسعه شامل:

کمیته ارزشیابی

کمیته برنامه ریزی آموزشی

کمیته آموزش اساتید

کمیته پژوهش در آموزش

کمیته ارزشیابی

هدف:

ارتقای نظام آموزشی ازطریق ارزشیابی تمام عناصراین نظام اعم درونداد، فرآیند و برون داد و ارتقای کمیت و کیفیت اجرای برنامه های آموزشی، پژوهشى وعرضه خدمات تخصصى به جامعه

فعالیت های مورد انتظار:

همکاری با EDC برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سوالات آزمونها در دانشکده ها  (هماهنگی با اساتید جهت ارسال به موقع اصل سوالات آزمون و پاسخنامه های دانشجویان و کلید پاسخنامه)

مشارکت و همکاری به منظور اصلاح و تدوین فرمهای نظرسنجی از دانشجو، مدیران گروه، همکاران و خود ارزیابی

مشارکت در تدوین فرمهای ارزشیابی با توجه به نظر اساتید عضو کمیته ارزشیابی

انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای ارزشیابی برنامه های آموزشی و سنجش پیشرفت تحصیلی

تشکیل سیستم ارزشیابی مستمر گروههای آموزشی و کنترل و پایش عملکرد این سیستم

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان (شاخص های ارزشیابی مناسب توانایی ها، عملکرد، مهارت ها ،بررسی مشکلات تحصیلی، افت تحصیلی، موفقیت تحصیلی و...)

تهیه بانک اطلاعات ارزشیابی(سیستم آموزشی و اطلاعات مربوط به فضا ،امکانات، تجهیزات، تسهیلات و فعالیت های آموزشی، اجرای و پژوهشی، شاخص های آموزشی و تخصصی دانشکده، بالین، درمانگاه، بیمارستان)

مشارکت، همکاری و پیگیری انجام ارزشیابی درونی گروههای آموزشی با نظارت  EDC

همکاری در اجرا در جهت بهبود روند ارزیابی بیرونی در گروهها با نظارت  EDC

گزارش شاخص های آموزشی دانشکده، بیمارستان و ارائه راهبرد های رفع نواقص احتمالی

نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی (برنامه درسی/ استاد/ آزمون)

پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی

بررسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی (برنامه درسی/ استاد/ آزمون و دانشجویان)

تهیه بانک اطلاعاتی رزومه اساتید و به روز نمودن آن ها در پایان هر ترم تحصیلی

ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان

مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی

ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان و ارسال برگه های ارزشیابی به مرکز توسعه

اطلاع رسانی به اعضاء هیات علمی در مورد آئین نامه های اداری، ارتقاء و ترفیع سالیانه

 تعیین اهداف کوتاه مدت در راستای فعالیتهای فوق الذکر و تدوین برنامه عملیاتی سالانه در راستای این اهداف با همکاری  EDC

ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

کمیته برنامه ریزی آموزشی

هدف:

ارتقای کیفیت برنامه های درسی درگروه های آموزشی دانشکده و نهادینه کردن روش های نوین علمی در فرآیندهای آموزشی

فعالیت های مورد انتظار:

انطباق محتوی برنامه های درسی با نیازجامعه و وظایف دانشجویان در آینده

بررسی و بازنگری برنامه های آموزشی موجود

ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه از طریق مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی

تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی، تهیه لاگ بوک...

ارزشیابی طرح درس اساتید و ارائه بازخورد به آنان

ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس و بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا

همکاری و پیگیری ارائه طرح درس (lesson plan) و طرح دوره (course plan)

بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی و پیشنهاد برنامه های جدید با همکاری گروه های آموزشی

پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و طرح درس (نظری و بالینی)

تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی (اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و...)

نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی آن ها

مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تدریس

تعیین اهداف کوتاه مدت در راستای فعالیتهای فوق الذکر و تدوین برنامه عملیاتی در راستای این اهداف با همکاری EDC

 ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

کمیته آموزش اساتید

هدف:

ارتقاء سطح آموزش و رشد و تقویت توانمندی های اعضاء هیئت علمی در جهت گسترش کیفیت آموزش و تدریس اثربخش

فعالیت های مورد انتظار:

مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی، برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و ارائه بازخورد به این مرکز

نیاز سنجی سالیانه اعضاء هیئت علمی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز

تحلیل نیاز سنجی ها و تعیین اولویت های آموزشی

اطلاع رسانی به موقع به اعضا هیات علمی جهت شرکت در کارگاه ها

جلب مشارکت اعضاء هیئت علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های برنامه ریزی شده

همکاری با EDC درتدوین برنامه عملیاتی سالیانه وبه روز رسانی صفحه کمیته مربوطه در سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده

توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی و گسترش روش ها ی بهینه و نوین آموزش

اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان

ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

کمیته پژوهش در آموزش

هدف:

هدف این کمیته ارتقای روش های آموزش اثربخش و پالایش نتایج آموزش در عمل و به معنای دیگر در محیط تئوری و بالینی آموزشی می باشد.

فعالیت های مورد انتظار:

برگزاری جلسات منظم به منظور بررسی طرحهای پژوهشی در کمیته پژوهش در آموزش

بررسی، تهیه و اعلام فهرست نیازهای پژوهشی و اولویت بندی طرح های پژوهشی در حوزه آموزش

هدایت و تشویق اعضای هیئت علمی جهت انجام طرح های پژوهشی در زمینه آموزش علوم پزشکی

هدایت تحقیقات دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی

تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی

اطلاع رسانی در زمینه سایت ها و ارتباطات آموزشی

ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه ،جمع آوری و ارسال طرح های تحقیقاتی در زمینه آموزش جهت تصویب و کارشناسی

مشاوره، مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرحهای پژوهش در آموزش

مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی

ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

کمیته آموزش مجازی

هدف:

فعالیت در راستای رسالتهای آموزشی دانشگاه در جهت توانمندسازی اساتید، آموزش مداوم جامعه پزشکی و ارتقاء سطح علمی دانشجویان و افزایش بهره وری آموزشی بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

                   فعالیت های مورد انتظار:

نیاز سنجی در ارتباط با موضوعات تخصصی آموزش مجازی

شناسایی روزآمد نیازهای آموزشی

همکاری در طرح، برنامهریزی دروس و کارگاه های آموزش مجازی

تعیین الویت های برنامه های آموزشی مجازی

توسعه توانایی اساتید و دانشجویان در زمینه آموزش مجازی

تهیه و انتشار مطالب علمی جهت گسترش روش های بهینه و نوین آموزش مجازی در روش تدریس

نحوه تعامل دفتر توسعه آموزش دانشکده با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

کلیه فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده زیر نظر ریاست دانشکده و در راستای سیاست ها و با هماهنگی و نظارت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه انجام می پذیرد.

دفتر توسعه آموزش دانشکده موظف به ارسال گزارش عملکرد به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه خواهد بود.

جلسات مشترک مرکز مطالعات و توسعه آموزش با دفتر توسعه آموزش بر حسب ضرورت و نیاز تشکیل خواهد گردید.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس