اولویت های پژوهشی کمیته

ایجاد شده در ۱۳ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۱۱:۰۴ بعد از ظهر

بررسی مسائل مربوط به آموزش خانواده و محیط آموزشی در رابطه با مسائل مربوط به کودکان

بررسی موانع چالش ها و برنامه های بهبود جهت تکامل ، تغذیه و رشد کودکان

بررسی فرسودگی شغلی و رضایت از کار در کارکنان بهداشتی

شیوه های یاددهی و یادگیری در آموزش پزشکی (سبک های یادگیری، فرآیند و تجارب یادگیری، حل مسأله، تفکر - انتقادی)

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های قارچ سطحی ، جلدی ، زیر جلدی ، احشایی

فراوانی مصرف و علت تجویز آنتی بیوتیک ها بررسی میزان صرف خودسرانه داروها و بخصوص آنتی بیوتیکها

تحقیقات مرتبط با پیشگیری ازآسیب های فردی ( پیشگیری از آسیب های عابر پیاده و....)

تحقیقات مرتبط با مطالعات کنترل خشونت ( خشونت علیه زنان، بیماران، کودکان و ...)

تحقیقات مرتبط با ارتقای سواد سلامت

تحقیقات مرتبط با ابزارهای مدیریت سلامت عمومی

تحقیقات مرتبط با Risk communication

تحقیقات مرتبط با پیشگیری از اعتیاد و سوء مصرف مواد

تحقیقات مرتبط با سلامت سالمندان ( پیشگیری از آلزایمر و ....)

تحقیقات مرتبط با سیستم مراقبت ایمنی مصرف دارو پس از فروش

تحقیقات مرتبط با تعیین کننده های اجتماعی سلامت

بررسی بیماریهای مشترک انسان و حیوان و راهکارهای کنترل آن ( با تاکید بر بروسلوزیس، کیست هیداتیک، تب کریمه کنگو)

علل و اپیدمیولوژی بیماری های خود ایمنی

عوامل خطر و اپیدمیولوژی انواع سرطان ها

بررسی شیوع و راهکارهای پیشگیری از تخمدان پلی کیستیک

بررسی وضعیت رفتارهای پرخطر ( سوء رفتار ، اعتیاد و رفتارهای جنسی ) در دوره نوجوانی و ارائه راهکار های جهت بهبود وضعیت آن

بررسی شیوع و علل مقاومتهای میکروبی و راههای کنترل آن

بررسی فنوتیپ و ژنوتیپی سویهای باکتریهای مقاوم به درمان های آنتی بیوتیکی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس