اولویت های پژوهشی

ایجاد شده در ۱۳ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۹:۵۹ بعد از ظهر

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

اولویت های پژوهشی گروه های آموزشی دانشکده پزشکی

اولویت های پژوهشی مرتبط با پژوهش در آموزش

کاربرگ اولویت های پژوهشی منطقه ای در محور ارتقای سلامت و مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت

کاربرگ اولویت های پژوهشی منطقه ای در محور بهداشت دهان و دندان 

کاربرگ اولویت های پژوهشی منطقه ای در محور تحقیقات نظام سلامت 

کاربرگ اولویت های پژوهشی منطقه ای در محور تغذیه صنایع غذایی 

کاربرگ اولویت های پژوهشی منطقه ای در محور حوادث و بلایا 

کاربرگ اولویت های پژوهشی منطقه ای در محور هوش مصنوعی و فناوری های سلامت 

کاربرگ اولویت های پژوهشی منطقه ای در محوربیماریهای غیر واگیر 

کاربرگ اولویت های پژوهشی منطقه ای در محوربیماریهای واگیر

کاربرگ اولویت های پژوهشی منطقه ای در محور ژن درمانی و علوم پایه 

کاربرگ اولویت های پژوهشی منطقه ای در محور سالمندی 

کاربرگ اولویت های پژوهشی منطقه ای در محور سلامت روان 

کاربرگ اولویت های پژوهشی منطقه ای در محور محیط زیست و بهداشت محیط 

کاربرگ اولویت های پژوهشی در سطح ملی 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس