طرح درس اساتید

ایجاد شده در ۱۳ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۵۴:۰۶ بعد از ظهر

طرح درس نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

 

طرح درس پزشکی اجتماعی

طرح درس فیزیک پزشکی

طرح دروس بیوشیمی 

طرح درس فیزیولوژی

طرح درس میکروبیولوژی 

طرح درس آناتومی 

 طرح درس عمومی

 

طرح درس دوره کارآموزی

طرح درس بیماری های اعصاب خانم دکتر برکچیان

 

 

 

 

 

 

طرح درس بیماریهای اطفال 

طرح درس بیماریهای قلب و عروق 

طرح درس بیماریهای زنان  

طرح درس مقدمات بیماریهای غدد 

طرح درس مقدمات بیماریهای کلیه

طرح درس مقدمات بیماریهای ریه  

طرح درس دوره فیزیوپات 

 

طرح درس های نیم سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

 

طرح درس های اساتید دانشکده پزشکی در رشته ی بیوشیمی و تغذیه  

 

طرح درس های اساتید دانشکده پزشکی در رشته ی فیزیولوژی و فارماکولوژی

 

طرح درس های اساتید دانشکده پزشکی در رشته ی میکروبیولوژی 

 

طرح درس های اساتید دانشکده پزشکی در رشته ی علوم تشریح 

 

طرح درس های اساتید دانشکده پزشکی در رشته ی پزشکی اجتماعی 

 

طرح درس های اساتید دانشکده پزشکی در رشته ی پزشکی عمومی 

 

 

 طرح درس های نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

 

طرح درس های اساتید دانشکده پزشکی در رشته ی بیوشیمی و تغذیه 

 

طرح درس های اساتید دانشکده پزشکی در رشته ی فیزیک پزشکی 

 

طرح درس های اساتید دانشکده پزشکی در رشته ی فیزیولوژی و فارماکولوژی 

 

طرح درس های اساتید دانشکده پزشکی در رشته ی میکروبیولوژی  

 

طرح درس های اساتید دانشکده پزشکی در رشته ی پزشکی عمومی 

 

طرح درس های اساتید دانشکده پزشکی دررشته ی علوم تشریح

 

طرح درس های اساتید دانشکده پزشکی در رشته ی پزشکی اجتماعی و خانواده 

 

 

طرح درس های آرشیو

 

طرح درس اساتید دانشکده پزشکی در رشته ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

طرح درس اساتید دانشکده پزشکی در رشته پزشکی عمومی در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ 

 

طرح درس اساتید دانشکده پزشکی در رشته مامایی در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

   

طرح درس اساتید دانشکده پزشکی در رشته کارشناسی علوم تغذیه در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس